Aviso legal

Aviso legal
Aviso legal 2018-06-26T13:19:55+00:00

ASOCIACIÓN GALEGA DE CORRETORES Y CORRETORIAS DE SEGUROS, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:
– A súa denominación social é ASOCIACIÓN GALEGA DE CORRETORES Y CORRETORIAS DE SEGUROS
– O seu NIF é G15522030
– O seu domicilio sitúase na Rúa García Barbón 104, Local 9, 36201 Vigo (Pontevedra)
– O seu teléfono de contacto é 986 222 178
– Está inscrita no Rexistro de Asociacións Centrais da Xunta de Galicia con nº de inscrición 1995/396-72.
– E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto agacose@agacose.com

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

¿Quen é o Responsable do tratamento?
ASOCIACIÓN GALEGA DE CORRETORES E CORRETORIAS DE SEGUROS
CIF: G15522030
Enderezo: Rúa García Barbón 104, Local 9, 36201 Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: agacose@agacose.com

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.
2. Xestionar os datos dos inscritos no apartado de socios da web da entidade.

¿Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?
Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servicio ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puideran derivar do mesmo. En calquera caso, durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se encontren dispoñibles na sección correspondente ao clausurado, na nosa web.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A lexitimación para el tratamento depende de cada unha das finalidades anteriormente expostas, sendo o consentimento, no caso de solicitude de información a través da sección de contacto, ou a relación pre-contractual/contractual, no caso de inscrición no apartado de socios.

¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros; salvo aos socios pertencentes ao grupo para a xestión dos recursos internos de ditas empresas.

¿Realizarase transferencia de datos a terceiros países?
Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fines para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

¿Terá a posibilidade de retirar o consentimento?
Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sin que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento.
Se vostede retira o consentimento, os tratamentos que se realizaran antes continuarán sendo válidos.

¿Onde poderá exercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito anexando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.agacose.com Para máis información: www.agpd.es

¿Onde poderá realizar unha reclamación?
No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies