Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN GALEGA DE CORRETORES E CORRETORIAS DE SEGUROS
CIF: G15522030
Enderezo: Rúa García Barbón 104, Local 9, 36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 222 178
Correo electrónico: agacose@agacose.com .
Finalidade do tratamento: Xestionar o envío de información que nos solicite.
Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión por parte do interesado.
Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado
Destinatarios de datos: Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros; salvo a los socios pertencentes ao grupo para a xestión dos recursos internos de ditas empresas.
Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos
Dereitos do interesado:
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e si se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para as fins para as que foron recollidas, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito anexando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección https://www.agacose.com . Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectasen os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Descarga de formularios para o exercicio de dereitos